www.novelt.com

Geld en banengroei voor Twentse start-ups

TOP-regeling Kennispark Twente economische motor

De Twentse TOP-regeling voor innovatieve start-ups vergroot sterk de kans op vervolgfinanciering van commerci
ële marktpartijen en versnelt ook de groei van de werkgelegenheid van de bedrijven die ervoor in aanmerking komen. Dit valt te concluderen op basis van de ‘Monitor TOP-regeling’, een evaluatie van Kennispark Twente in Enschede, die de regeling uitvoert. De monitor wordt donderdag 9 april gepubliceerd.

Vergeleken met initiatieven en programma’s voor start-ups elders in Nederland, scoort de TOP-regeling goed, zo blijkt uit de monitor. De TOP-regeling ondersteunt innovatieve bedrijven behalve financieel onder meer ook met de verdere ontwikkeling van de eigen business case en met juridisch en communicatieadvies.

Topsector HTSM
Volgens de evaluatie blijken TOP-bedrijven vooral actief in de HTSM-sector (High Tech Systemen en Materialen). Ze hebben een zeer hoge economische slagingskans: 94 procent volgens de actuele metingen over het afgelopen jaar.

De TOP-regeling ondersteunde het afgelopen jaar bedrijven die met hun innovatieve producten en diensten inmiddels landelijke bekendheid genieten. Voorbeelden zijn Clear Flight Solutions, Athom (starter van het jaar 2104) en Solar Solutions Worldwide (Solar Freezer).

Ruim tien keer meer
Kennispark Twente voert de TOP-regeling uit sinds 2011. De monitor volgde het afgelopen jaar 31 bedrijven. De aan hen toegekende lening varieerde tussen de € 10.000 tot € 40.000 per bedrijf. In totaal ging het om een bedrag van € 900.000. Die resulteerde bij zeventien van de 31 bedrijven (55 procent) in vervolginvesteringen ter waarde van € 9.764.000, ofwel gemiddeld € 574.000,- per bedrijf. De multiplier factor van de TOP-regeling voor die bedrijven is 14,36 en gemiddeld voor alle bedrijven 10,8. Het grootste deel van de vervolginvesteringen bestaat uit risicokapitaal.

Banengroei
Na toekenning van de TOP-lening is bij het overgrote deel van de 31 bedrijven sprake van omzetverhoging en toename van de werkgelegenheid. De gemonitorde (nog zeer jonge) bedrijven hebben nu gemiddeld 5,1 medewerkers in dienst. De gezamenlijke werkgelegenheid van de 31 TOP-bedrijven is met bijna 45 procent gestegen in vergelijking met juli 2014, toen de vorige evaluatie door Kennispark Twente plaatsvond. Omdat het hier om innovatieve bedrijven in de start up-fase gaat, wordt op basis van de behaalde resultaten verwacht dat de werkgelegenheid in de nabije toekomst sterk zal toenemen.

Van de gemonitorde bedrijven heeft 85 procent een hoofdkantoor in Twente of nauwe samenwerkingsverbanden met andere marktpartijen of kennispartners in Overijssel.

De TOP-regeling wordt uitgevoerd door Kennispark Twente. Samenwerkingspartners zijn Universiteit Twente, Saxion en Rabobank.

Infographic_TOP_regeling_Kennispark_Twente_evaluatie_Rapportage_2015