PERSBERICHT - Stuurgroep Kennispark Twente heeft op donderdagavond 22 februari in het DesignLab op de Universiteit Twente de gebiedsstrategie gelanceerd voor Kennispark Twente: één van de vier Twentse topwerklocaties. Deze strategie is leidend in de verdere ontwikkeling van het gebied naar een vooruitstrevende toplocatie met een sterke internationale concurrentiepositie. Meer dan 100 beslissers uit het bedrijfsleven, de Universiteit Twente, Novel-T, de gemeente Enschede en de provincie Overijssel hebben donderdagavond geproost op een mooie toekomst voor Kennispark Twente.

Kennispark Twente: toplocatie voor ondernemend talent en innovatie

De stuurgroep verwerkt de komende weken de tijdens de lanceringsavond binnengekomen reacties van betrokkenen in de definitieve versie. Ook de komende weken is er nog ruimte om te reageren.

Stuurgroeplid Leo van den Ende: “Kennispark moet een thuisbasis worden voor nog meer ondernemend talent en als bakermat gelden van nieuwe innovatieve marktleiders.” Wethouder Patrick Welman voegt daaraan toe: “Talenten en ondernemers maken hierbij het verschil. Deze gebiedsstrategie geeft hen daarbij de ruimte en ondersteuning die nodig is om dat verschil te kunnen maken.”

Resultaat van intensieve samenwerking

De gebiedsstrategie is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de gebiedspartners Universiteit Twente, gemeente Enschede, Provincie Overijssel, Novel-T en de CEO’s van Demcon en Sigmax, twee grote bedrijven in kennisintensieve sectoren (hightech en ICT) die voor Kennispark belangrijk zijn. Expertsessies met belangrijke stakeholders en tientallen interviews legden in een proces van ongeveer een jaar de basis voor de gebiedsstrategie. “Kennispark bevat alles wat nodig is voor innovatief ondernemerschap: sterke bedrijven, top onderwijs, fundamenteel en toegepast onderzoek, krachtige profilerende thema’s en optimale support voor product- en marktontwikkeling. Kortom, een inspirerende omgeving voor ondernemende talenten”, aldus struurgroeplid Mirjam Bult.

Twee pijlers

De gebiedsstrategie bestaat uit twee pijlers. De eerste is het versterken van het profiel en merk van Kennispark. Gedeputeerde Eddy van Hijum benadrukt het belang om als één geheel naar buiten te treden: “Deze topwerklocatie is een geweldige impuls voor de economie en werkgelegenheid van Oost Nederland. Kennispark biedt ondernemers alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen, te innoveren en om uitstekend opgeleide medewerkers aan te trekken. Daarmee versterken zij hun (inter)nationale concurrentiepositie en blijft talent voor de regio behouden.” Volgens Dennis Schipper richt Kennispark zich op de thema’s waar de UT en bedrijven al in uitblinken en waarin zij op onderdelen al wereldleider zijn. De tweede pijler is het verder bouwen aan het vestigings- en leefklimaat met als doel een dynamische toplocatie. Voor de gebiedsontwikkeling van 180 hectare ligt de focus op het realiseren van één gebied met één gemeenschappelijke en hoogwaardige uitstraling. Het Innovatiepad zal daarin als ‘structuurdrager’ fungeren. Ook voor woningen en kleinschalige horeca en detailhandel komt ruimte.

Ondernemers: potentie van Kennispark benutten

Desgevraagd geeft Eric van Nugteren van de Ondernemersvereniging aan dat hij verheugd is met de lancering van de gebiedsstrategie: “Ondernemers op Kennispark Twente hechten waarde aan een sterk gebiedsconcept en een ambitieus toekomstbeeld. Het is daarom goed dat er nu een gebiedsstrategie ligt die voor ondernemers bevestigt dat zij onderdeel zijn van een bijzonder gebied waarin krachten gebundeld worden om de potentie van en op Kennispark te benutten. Ondernemers willen ook graag zien hoe de strategie gaat worden geïmplementeerd en daarbij zal de Ondernemersvereniging namens hen de implementatie positief, maar ook kritisch volgen”.

Het vervolg

De koers die in deze strategie is uitgezet is een koers op hoofdlijnen die uitwerking vraagt op diverse deelonderwerpen, zoals hoe Kennispark Twente om wil gaan met parkeren. Met deze gebiedsstrategie wordt een basis gelegd voor de besluitvorming bij de deelnemende partners over uitvoeringsonderdelen van de strategie. Een stap die vaak nodig is voordat er tot daadwerkelijke uitvoering kan worden overgaan. In 2018 worden al veel zichtbare stappen gezet, van het opstellen en uitvoeren van een PR- en communicatieplan tot het in procedure brengen van een nieuw bestemmingsplan. Daarnaast is er al een aantal ambitieuze projecten in voorbereiding en uitvoering op Kennispark. Nadat de strategie in april definitief is gemaakt, volgt ook een breder community event om op feestelijke wijze het officiële startsein voor de gebiedsstrategie te geven.

Namens de stuurgroep,

  • Patrick Welman (wethouder economie en werk, gemeente Enschede)
  • Eddy van Hijum (gedeputeerde economie, provincie Overijssel)
  • Mirjam Bult (vicevoorzitter CvB, Universiteit Twente)
  • Leo van den Ende (CEO Sigmax)
  • Dennis Schipper (CEO Demcon)

Meld je aan voor de nieuwsbrief